I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич

Документи

Прикачени документи

План - програма за действие 2021г. - БДП
Годишна училищна програма за целодневна организация-2020/2021
Форми на обучение-2020/2021
Правила за обучение от разстояние в електронна среда-2020/2021
Практически насоки за действията, на които работещите в училището следва да предприемат в случай на инцидентна ситуация на насилие-2020/2021
План за работа на училищната комисия за борба с противообществени прояви-2020/2021
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище-2020/2021
Инструктаж на педагогическите специалисти и служителите- медицинско лице-2020/2021
Единни училищни правила-2020/2021
Програма за гражданското и здравното образование-2020/2021
План за обща и допълнителна подкрепа-2020/2021
План за насърчаване грамотността-2020/2021
План за квалификационната дейност-2020/2021
Мерки за повишаване качеството на образованието-2020/2021
Правилник за пропусквателния режим в училище-2020/2021
Комплекс от мерки - COVID-19 -2020/2021
Стратегия за развитие- 2020г.
Програма за ограничаване на училищния тормоз между учениците 2020-2021
Етичен кодекс - 2020г.
План на училищния координационен съвет-2020
Дневен режим-2020
Спортен календар-2020
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците-2020
Училищен учебен план
Програма за превенция за ранното напускане
Годишен план
Правилник за дейността на училището