I ОУ "Кочо Мавродиев"
град Петрич
Основно меню

Документи

Прикачени документи

План на училищния координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище - 2021-2022
Програма за ограничаване на училищния тормоз между учениците в училище-2021-2022
Стратегия за развитие - 2021-2025г.
Годишна училищна програма за целодневна организация-2021/2022
Годишен план-2021-2022
Етичен кодекс-2021-2022
Механизъм за противодействие на училищия тармоз между децата и учениците в училище -2021-2022
План за насърчаване на грамотността - 2021- 2022
Правила за обучение от разстояние в електронна среда – ОРЕС- 2021- 2022
Дневен режим-2021-2022
Училищна програма за гражданското, здравното, екологичното и интелектуалното образование-2021-2022
Единни училищни правила за задълженията на всички служители свързани със случаите на тормоз и насилие сред учениците-2021-2022
Форми на обучение - 2021-2022
План за работа на училищната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни - 2021-2022
Правилник за пропусквателния режим в училище-2021-2022
Правилник за осигуряване ва безопасни условия на възпитание, обучения и труд -2021-2022
Училищни учебни планове - 2021-2022
Мерки за повишаване качеството на образованието- 2021-2022
Комплекс от мерки-COVID19-2021-2022
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците-2021-2022
Програма за превенция за ранно напускане-2021-2022
План за квалификационна дейност-2021-2022
Правилник за дейността на училището-2021-2022
План - програма за действие 2021г. - БДП
Инструктаж на педагогическите специалисти и служителите- медицинско лице-2021/2022
План за обща и допълнителна подкрепа-2020/2021